Wygraj supernagrody! TopTraktor.pl zaprasza do konkursu

Dodano: 2019-02-24 09:11 | Ostatnia aktualizacja: 2019-03-06 14:16

TopTraktor.pl – rolniczy portal ogłoszeniowy

zaprasza do konkursu na filmik zapowiadający 25 jubileuszowe Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

AGROTECH 15-17 marca 2019 r.

Do wygrania cenne nagrody, m.in. kamery GoPro!

 

Czekamy na niebanalne i ciekawe filmowe propozycje zachęcające rolników i ludzi agrobranży do udziału w tegorocznym jubileuszowym AGROTECHU. Mogą to być krótkie klipy lub materiały z wypowiedziami spełniające rolę filmowego zaproszenia do Targów Kielce.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy do 15.03.2019 r. zamieszczą swoją pracę w serwisie YouTube.com lub innym miejscu, które umożliwi obejrzenie jej bez konieczności pobierania pliku przez organizatora.

Żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie na adres email TopTraktor@wp.pl. Musi ono zawierać link do zgłaszanego filmu, imię nazwisko, adres i datę urodzenia uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich także zgodę rodziców lub opiekunów – druk do pobrania w załączniku regulaminu) i podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat.

Film może być zapisany w dowolnym formacie wideo, jednakże umożliwiającym odtworzenie jej w jakości Full HD. Ma trwać od 30 sekund do 2 minut. Ponadto musi prezentować przez minimum 3, a maksimum 5 sekund napis: „TopTraktor.pl – ogłoszenia rolnicze i Targi Kielce zapraszają na 25 jubileuszowy AGROTECH 15-17 marca 2019”.

Do wygrania: za zajęcie I miejsca – kamera GoPro Hero 7 Black; za zajęcie II miejsca – kamera GoPro Hero 7 White; za zajęcie III miejsca – stabilizator ręczny Gimbal FeiyuTech G5.

Rozdanie nagród nastąpi w niedzielę 17.03.2019 r. o godz. 12, podczas targów AGROTECH 2019 na stoisku TopTraktor.pl. O szczegółach będziemy informować w internecie na profilu FB TopTraktor.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę, 17.03.2019, na stronie www.toptraktor.pl oraz na profilu internetowym FB TopTraktor.pl - ogłoszenia rolnicze.

O szczegółach będziemy informować w internecie na profilu FB TopTraktor.pl i w blogu rolniczego portalu ogłoszeniowego www.toptraktor.pl.

Pozostałe reguły konkursu w regulaminie poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU NA FILMIK

„ZAPOWIEDŹ 25. JUBILEUSZOWYCH TARGÓW AGROTECH 2019”

§ 1

Konkurs na film „Zapowiedź 25. Jubileuszowych Targów AGROTECH 2019” (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie, skierowany jest do uczestników wydarzenia 25. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2019 (zwanego dalej Wydarzeniem), które odbywa się na terenie Targi Kielce.

§ 2

Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

§ 3

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

§ 4

Organizatorem Konkursu jest TopTraktor.pl - Agrobaca Michał Ignacy Biały, 59-220 Legnica, ul. Neptuna 6/13, NIP 755-172-12-88.

§ 5

Konkurs rozpoczyna się dnia 25.02.2019 r. i trwa do 17.03.2019 r., przy czym prace konkursowe mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 15.03.2019 r.

§ 6

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba powyżej 16. roku życia.

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych), stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.

 

§ 7

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

§ 8

W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 9

Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.toptraktor.pl. (w zakładce Blog).

§ 10

Organizator powoła Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli TopTraktor.pl, która będzie czuwała nad przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz rozstrzygała wszelkie spory.

§ 11

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 15.03.2019 r. nadesłać zgłoszenie na adres email TopTraktor@wp.pl. Zgłoszenie winno zawierać link do zgłaszanej pracy konkursowej (filmu) zamieszczonej w serwisie YouTube.com lub innym miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nią bez pobierania pliku przez Organizatora, a także imię nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich – podpisaną kopię zgodę rodziców – druk w załaczniku). Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

2. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z celami opisanymi w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępnej na stronie www.toptraktor.pl i w siedzibie Organizatora, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.

3. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, "RODO") oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Będą przetwarzane zgodnie z celami szczegółowo opisanymi w klauzuli informacyjnej.

Administratorem danych osobowych jest TopTraktor.pl - Agrobaca Michał Ignacy Biały. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe warunki przetwarzania danych.

4. Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikacje i publiczne wykorzystanie, bez dodatkowego wynagrodzenia, swojego wizerunku (imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania) oraz zgłoszonych do Konkursu prac, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji, w zakresie promocji i reklamy Organizatora lub w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora lub współpracujących z nim podmiotów, w szczególności w materiałach drukowanych lub w formie elektronicznej – zamieszczenie w Serwisie Facebook, YouTube, itp. na profilach Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących.

§ 12

1. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że posiada on wszelkie majątkowe i osobiste prawa do przesyłanej pracy konkursowej, jak również zgody na wykorzystanie wizerunków osób w niej utrwalonych.

2. Praca konkursowa:

a) nie może być produkcją komercyjną,

b). nie może zawierać alokacji produktów,

c) nie może być zrealizowana na potrzeby programów telewizyjnych lub w celach reklamowych,

d) nie może zawierać wulgaryzmów lub treści powszechnie uznanych za niewłaściwe,

e) może być zapisana w dowolnym formacie wideo, jednakże umożliwiającym odtworzenie jej w jakości Full HD.

f) czas trwania pracy konkursowej – od 30 sekund do 2 minut,

g) musi być zapowiedzią 25 jubileuszowych targów AGROTECH 15-17 marca 2019,

h) musi prezentować przez minimum 3, a maksimum 5 sekund napis: „TopTraktor.pl – ogłoszenia rolnicze i Targi Kielce zapraszają na 25 jubileuszowe Targi AGROTECH 15-17 marca 2019”.

 

3. Prace konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą odrzucane przez Komisję Konkursową bez wzywania do ich poprawienia.

§ 13

Każdy z członków Komisji Konkursowej będzie oceniał pracę konkursową indywidualnie - przyznając jej ocenę w skali od 1 do 10.

Przy ocenie pod uwagę brane będą takie kryteria jak:

1. kreatywność,

2. estetyka wykonania.

§ 14

1. O ostatecznej kolejności zdecyduje suma wszystkich punktów otrzymanych przez prace konkursowe.

2. Zwycięzcami zostaną autorzy trzech najwyżej ocenionych prac konkursowych.

§ 15

1. Zwycięskie prace konkursowe zostaną opatrzone logiem Konkursu oraz adnotacją na temat zajętego miejsca i umieszczone m.in. na profilu TopTraktor na portalu Facebook.

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17.03.2019 r. na stronie www.toptraktor.pl oraz profilu TopTraktor na portalu Facebook.

§ 16

Nagrodami w Konkursie będą:

a) za zajęcie I miejsca – kamera GoPro Hero 7 Black;

b) za zajęcie II miejsca – kamera GoPro Hero 7 White;

c) za zajęcie III miejsca – stabilizator ręczny Gimbal Feiyu Tech G5.

Rozdanie nagród nastąpi 17.03.2019 r. o godz. 12, podczas targów AGROTECH 2019 na stoisku TopTraktor.pl – ogłoszenia rolnicze, po uprzednim wypełnieniu protokołu odbioru Nagrody.

§ 17

1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

2. W przypadkach tego wymagających, Organizator pokryje i odprowadzi podatek od Nagrody na konto urzędu skarbowego właściwego z uwagi na adres zamieszkania Zwycięzcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 18

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi poprzez email (na adres: toptraktor@wp.pl) lub na piśmie (listem poleconym na adres Organizatora).

§ 19

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, który powiadomi Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

§ 20

Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§ 21

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

§ 22

Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin.

§ 23

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

§ 24

Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

§ 25

Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora - TopTraktor.pl - Agrobaca Michał Ignacy Biały, 59-220 Legnica, ul. Neptuna 6/13 NIP 755-172-12-88.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)

na udział dziecka w konkursie

„ZAPOWIEDŹ 25. JUBILEUSZOWYCH TARGÓW AGROTECH 2019”

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................ w ww. konkursie i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka udostępnionych w zgłoszeniu do Konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Ponadto wyrażam zgodę na publikację i prezentację pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

Miejscowość i data

 

.....................................................................

Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika konkursu

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TopTraktor.pl - Agrobaca Michał Ignacy Biały, 59-220 Legnica, ul. Neptuna 6/13 NIP 755-172-12-88 zwany dalej Administratorem lub Organizatorem;

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Stowarzyszenie nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem: tel. 512-243-930.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

a. uczestnik konkursu: dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a) i w zgodzie z Regulaminem, wyrażeniem zgody będzie przesłanie pracy konkursowej na adres podany przez Organizatora;

b. laureat konkursu: dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu oraz promocji i reklamy Organizatora, na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie w oparciu o art. 6 ust 1 pkt. a). Dodatkowo będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c) zgodnie obowiązkami nałożonymi na Administratora innymi przepisami prawa krajowego i UE;

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f);

Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępnione jury konkursu oraz w zakresie: imię, nazwisko oraz wizerunek (opcjonalnie, w zależności od pola eksploatacji) dane będą udostępniane administratorowi strony WWW Organizatora, Facebook, mass media, zgodnie z celem określonym w pkt. 3;

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Państwa dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu przetwarzania:

a. 360 dni po rozstrzygnięciu konkursu;

b. zgodnie obowiązkami nałożonymi na Administratora innymi przepisami prawa krajowego i UE;

c. do końca roku kalendarzowego, który upływa trzy lata od dnia rozstrzygnięcia konkursu;

Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy przesyłać stosowną informację na adres Administratora podany w pkt. 2;

Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Toptraktor aplikacje mobilne

TopTraktor GooglePlay TopTraktor AppStore